Vår kvalitet och våra certifikat – din trygghet

Inom DSS upplever vi att kunder all oftare efterfrågar säkerhetsinstallationer som uppfyller gällande normer och standarder. Detta är något som vi på DSS sedan länge tagit fasta på och vi levererar uteslutande certifierade produkter och tjänster.

Certifiering är frivillig vilket innebär att det bara är de mest seriösa företagen som väljer att certifiera sig, sin personal och de produkter som används. Inom DSS ser vi inte certifiering som valbart utan snarare en självklarhet i syfte att uppfattas som en trovärdig partner.

Idag är DSS certifierad anläggarfirma inom områdena brandlarm och inbrottslarm. Det innebär att vi som företag lever upp till de normer och krav som detta kräver. Exempel på krav är ett godkänt kvalitetssystem, innehav av polismyndighetens tillstånd enligt larmlagen samt rutiner för att förvara, skydda och rekonstruera uppgifter kring våra kunders anläggningar.

Certifiering av person uppnås via examen och årlig uppföljning av utförda arbeten. De krav som ställs för att bli certifierad är bland annat flerårig praktisk erfarenhet, teoretiska studier samt hög kunskap om normer och tillämpliga lagar. DSS har idag certifierad personal, så kallade behöriga ingenjörer, inom områdena brandlarm och inbrottslarm.

I syfte att kvalitetsgranska och ständigt förbättra innehållet i vårt erbjudande samarbetar DSS med branschens största certifieringsorgan, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB (SBSC).

SBSC certifierar årligen vår verksamhet avseende:

  • anläggarfirma inbrottslarm
  • anläggarfirma brandlarm
  • anläggarfirma kamerabevakningssystem
  • certifierade ingenjörer inbrottslarm
  • certifierade ingenjörer brandlarm
  • certifierade ingenjörer kamerabevakningssystem

Läs mer om SBSC, certifierade företag och certifierade produkter:

Vår kvalitet – din trygghet

Inom DSS har vi en väl utarbetad internkontroll. Som exempel gör vi löpande okulära besiktningar på varandras installationer samtidigt som vi strävar efter att ha olika personer som driftsätter respektive provar av anläggningen vid en nyinstallation.

SBSC gör årligen en granskning av vårt kvalitetsledningssystem och att vi som företag arbetar i linje med systemet.

Inom DSS har vi rutiner för att identifiera, undersöka och utvärdera vilka miljöaspekter som påverkas av vår verksamhet. Miljömässigt är vårt viktigaste mål att minimera utsläppen från våra transporter samt att minimera avfallet från våra installationer. Ett av våra övergripande miljömål är att minska förbrukningen av fossila bränslen från egna fordon. Mätningar visar en fortsatt neråtgående trend och att förbrukningen totalt sett minskar per mil.

DSS arbetar efter ett miljöledningssystem, vilket följer branschanpassningen som Elektriska Installatörsorganisationen EIO upprättade i form av EIO Q – MILJÖ, och baseras på SS-EN ISO 14001 och AFS 2001:01. Checklistor finns för kritiska moment som fungerar som en kvittens på att egenkontroller har utförts. Särskilt vikt lägger vi vid rutinen kring hantering av farligt avfall, såsom batterier och joniserande detektorer.

Till samtliga våra kunder upprättar vi en projektanpassad Kvalitetsplan och Miljöplan.

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC