Dalarnas Säkerhets System AB – Kameraövervakning

För att förebygga, avslöja eller utreda brott har vi bevakningskameror installerade i lokalen samt på fasad.

Vilka personuppgifter samlas in

Vi har bevakningskameror med inspelning av bilder, aldrig ljud. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar utgör inspelningen en personuppgift. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, avslöja eller utreda brott. Detta i syfte att öka tryggheten för våra medarbetare och för att skydda våra tillgångar.

Rättslig grund

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen av att förebygga, förhindra eller utreda brott. Det innebär att vi anser att våra intressen av att utöva kamerabevakning är proportionerliga och rimliga i förhållande till de risker som du som individ utsätts för till följd av behandlingen av personuppgifterna. Utförande och användning av kamerorna följer de regler som stipuleras i kameraövervakningslagen 2018:120.

Tid vi sparar personuppgifter

Inspelat material sparas i maximalt 30 dagar. Om inspelat material har betydelse för en brottsutredning raderas materialet när utredningen är avslutad och inte längre är nödvändig att spara ur bevishändelse.

Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med

Vi kan komma att dela inspelat material med polis vid utredning av brott.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om förutsättningarna för den lokala kameraanläggningen och begära en kopia av samtliga personuppgifter vi sparar. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vill du få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva dina rättigheter kan du kontakta vår filialchef. Om du tycker att vi har behandlat personuppgifter på ett felaktigt sätt eller bryter mot lagar, regler eller avtal har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter

Dalarnas Säkerhets System AB

Kraftgatan 8

776 33 Hedemora

Org nr: 556435-7589

Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud

Telefonnummer: 0225- 451 00

E-post: info@dss-larm.com

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC