Kategoriarkiv: Om DSS

Vår Värdegrund

Vår Värdegrund

Vi på DSS skall förvalta våra kunders förtroende genom att leverera produkter och tjänster med hög kvalitet och enligt överenskomna krav. Vår målsättning är att skapa ett mervärde för kunden och gärna överträffa våra kunders förväntningar. Kundens upplevda kvalitet av vår leverans skall vara den främsta orsaken till ett fortsatt samarbete.

 

Vårt företag skall kännetecknas av tydlig återrapportering till kund, kort inställelsetid på service, tillgänglighet året runt, dygnet runt, samt att vi håller överenskomna installationstider.

 

Vårt arbete skall utföras fackmannamässigt och kännetecknas av välgjorda installationer med minsta möjliga estetiska inverkan på byggnader och lokaler. Vi håller rent och snyggt och vi genomför vårt arbete med engagemang och med rätt kompetens, vilket skall ge ett gott intryck och inge förtroende.

 

Vi väljer att samarbeta med kvalitetsmedvetna leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster av hög kvalitet.

 

Inom DSS har vi en tydlig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där samtliga medarbetare bidrar med sitt kunnande och delar med sig av sina erfarenheter. Genom internkontroll, erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar säkerställer vi en hög leveranssäkerhet och därmed ett starkt förtroende hos våra kunder.

Vår Kvalitet och Våra Certifikat

Vår kvalitet och våra certifikat – din trygghet

Inom DSS upplever vi att kunder all oftare efterfrågar säkerhetsinstallationer som uppfyller gällande normer och standarder. Detta är något som vi på DSS sedan länge tagit fasta på och vi levererar uteslutande certifierade produkter och tjänster.

Certifiering är frivillig vilket innebär att det bara är de mest seriösa företagen som väljer att certifiera sig, sin personal och de produkter som används. Inom DSS ser vi inte certifiering som valbart utan snarare en självklarhet i syfte att uppfattas som en trovärdig partner.

Idag är DSS certifierad anläggarfirma inom områdena brandlarm och inbrottslarm. Det innebär att vi som företag lever upp till de normer och krav som detta kräver. Exempel på krav är ett godkänt kvalitetssystem, innehav av polismyndighetens tillstånd enligt larmlagen samt rutiner för att förvara, skydda och rekonstruera uppgifter kring våra kunders anläggningar.

Certifiering av person uppnås via examen och årlig uppföljning av utförda arbeten. De krav som ställs för att bli certifierad är bland annat flerårig praktisk erfarenhet, teoretiska studier samt hög kunskap om normer och tillämpliga lagar. DSS har idag certifierad personal, så kallade behöriga ingenjörer, inom områdena brandlarm och inbrottslarm.

I syfte att kvalitetsgranska och ständigt förbättra innehållet i vårt erbjudande samarbetar DSS med branschens största certifieringsorgan, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB (SBSC).

SBSC certifierar årligen vår verksamhet avseende:

  • anläggarfirma inbrottslarm
  • anläggarfirma brandlarm
  • anläggarfirma kamerabevakningssystem
  • certifierade ingenjörer inbrottslarm
  • certifierade ingenjörer brandlarm
  • certifierade ingenjörer kamerabevakningssystem

Läs mer om SBSC, certifierade företag och certifierade produkter:

Vår kvalitet – din trygghet

Inom DSS har vi en väl utarbetad internkontroll. Som exempel gör vi löpande okulära besiktningar på varandras installationer samtidigt som vi strävar efter att ha olika personer som driftsätter respektive provar av anläggningen vid en nyinstallation.

SBSC gör årligen en granskning av vårt kvalitetsledningssystem och att vi som företag arbetar i linje med systemet.

Inom DSS har vi rutiner för att identifiera, undersöka och utvärdera vilka miljöaspekter som påverkas av vår verksamhet. Miljömässigt är vårt viktigaste mål att minimera utsläppen från våra transporter samt att minimera avfallet från våra installationer. Ett av våra övergripande miljömål är att minska förbrukningen av fossila bränslen från egna fordon. Mätningar visar en fortsatt neråtgående trend och att förbrukningen totalt sett minskar per mil.

DSS arbetar efter ett miljöledningssystem, vilket följer branschanpassningen som Elektriska Installatörsorganisationen EIO upprättade i form av EIO Q – MILJÖ, och baseras på SS-EN ISO 14001 och AFS 2001:01. Checklistor finns för kritiska moment som fungerar som en kvittens på att egenkontroller har utförts. Särskilt vikt lägger vi vid rutinen kring hantering av farligt avfall, såsom batterier och joniserande detektorer.

Till samtliga våra kunder upprättar vi en projektanpassad Kvalitetsplan och Miljöplan.

Finlarm Gruppen

Finlarm – Expansion

 

Med start sommaren 2011 inleder Harri Salo, grundaren till Finlarm ett samarbete med investerarna Daniel Andersson och Christian Drougge. Tillsammans sätter de grunderna till en vision i att göra Finlarms erbjudande tillgängligt för ett ökat antal kunder på en större geografisk marknad. Lars Alm rekryteras som Vd i syfte att leda denna expansion.

Dalarna

Efter ett första etableringsår som ägare i Finlarm presenterades Dalarnas Säkerhets System (DSS) som vårt första förvärv. Bolaget förvärvas tillsammans med tre nyckelpersoner av de anställda. DSS grundades 1990 och har idag Dalarna med omnejd som sitt naturliga marknadsområde. Kunderna är i huvudsak fastighetsägare inom såväl privat som offentlig sektor. DSS är i grunden väldigt likt Finlarm med en stark entreprenör som utvecklat sitt bolag i nära symbios med sina kunder. Genom att tillföra sälj- och ledningsresurser men i övrigt ändra på så lite som möjligt har DSS vuxit sig allt starkare på sin hemmamarknad.

 

Två kontor i Stockholm

Våren 2014 sjösatte vi nästa steg i Finlarms expansion genom att satsa på ytterligare ett kontor i Stockholm.
Med tanke på den rådande trafiksituationen, som Finlarm och deras kunder upplever som ett stort problem, är det naturligt för oss att satsa på ett till kontor i Stockholm. Satsningen ger Finlarm också tillgång till nödvändig kompetens inom teknikområden som de tidigare har saknat.

Här kan du läsa mer om Finlarm:

finlarm_logo_small

Mälardalen

Våren 2015 är det dags för nästa steg i Finlarms expansion. Finlarm expanderar genom att förvärva det Västeråsbaserade ProtectYou, en verksamhet som omfattar 20 anställda med årlig omsättning på 30 mkr, varav 50% kommer från låsinstallationer.

Grundaren till ProtectYou, Lasse Karlsson, kvarstår som filialchef för kontoret i Västerås.

ProtectYou grundades 2004 och har idag Mälardalen med omnejd som sitt naturliga marknadsområde. Kunderna är i huvudsak fastighetsägare inom såväl privat som offentlig sektor. Ovanpå detta känner Finlarm att kunder i allt högre grad vill köpa lås och passer som en paketerad tjänst, varpå denna satsning ger oss tillgång till nödvändig kompetens inom lås.

 

Här kan du läsa mer om ProtectYou:

protectyou

SäkerhetsBranschen

Vi är aktiva medlemmar

 

SäkerhetsBranschen är en organisation med cirka 170 säkerhetsföretag som medlemmar vilka tillsammans omsätter 14 miljarder kronor per år och har 31.000 anställda medarbetare. Förening som samlar aktörer inom säkerhet på en arena för att initiera, synliggöra, skapa opinion för och driva på värdeskapande säkerhetsfrågor i ett forum för ett tryggare och säkrare Sverige.

 

DSS är aktiva medlemmar i branschorganisationen och vi ser detta medlemskap som en möjlighet för oss att aktivt ta ansvar för att branschen utvecklas till det bättre.

 

Vill du veta mer om säkerhetsbranschen – följ länk till hemsida:

 

SäkerhetsBranschen »